Plachetní směrnice


1.Místo konání

Bigrad na Moru, Chorvatsko

2.Pravidla

2.1.

Závod bude řízen dle:

 1. pravidel „International Regulations for Preventing Collisions at Sea“
 2. pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu 2017-2020 (dále jen ZPJ)
 3. těchto plachetních směrnic (dále jen PS)
 4. vyhlášek hlavního rozhodčího
 5. vyhlášek hlavního rozhodčího radiostanicí

V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu.

2.2.

Oficiálním jazykem závodu je čeština.

3.Vyhlášky pro závodníky, změny plachetních směrnic

3.1.

Vyhlášky hlavního rozhodčího budou k dispozici k nahlédnutí na lodi „ROZHODČÍ“. Vyhláška hlavního rozhodčího nesmí být vydána později než 60 minut před startovním znamením rozjížďky, které se týká.

3.2.

Vyhlášky hlavního rozhodčího radiostanicí budou vysílány na frekvenci stanovené ZK. Vyhláška hlavního rozhodčího radiostanicí nabývá platnosti potvrzením všech kapitánů, nebo poté, co byla 2x odvysílána. Vyhláška hlavního rozhodčího radiostanicí nesmí být vydána po vyzývacím znamení rozjížďky, které se vyhláška týká.

4.Zřeknutí se odpovědnosti

Závodníci se zúčastní regaty zcela na jejich vlastní zodpovědnost. Viz pravidlo 4.ZPJ, rozhodnutí o závodění. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, ztráty, náklady nebo zranění či úmrtí, utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu, nebo po něm vzniklé z jakékoli příčiny, včetně nedbalosti. Každá posádka se zúčastňuje závodu na vlastní riziko a nebezpečí a na základě svého vlastního rozhodnutí může ze závodu kdykoliv odstoupit a zavazuje se přizpůsobit plavbu svým schopnostem, zkušenostem, povětrnostní situaci a technickým možnostem lodi tak, aby neohrozila život, zdraví nebo majetek sebe nebo jiných.

5.Reklama

Každá z lodí je povinna dle pokynů pořadatelů umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní bannery dodané pořadatelem. Odstranění, uvolnění či ztráta identifikačních či reklamních bannerů může být dle uvážení ZK penalizována trestným bodem, tj. body za umístění +1.

6.Závodní kategorie

Závod bude vyhlášen v následujících kategoriích:

 • Oceanis 38.1

7.Časový plán

[table “53” not found /]

8.Počet rozjížděk

8.1.

Závod je vypsán na 11 rozjížděk.

8.2.

Závod je platný při ujetí nejméně 1 rozjížďky.

9.Dráhy

Trasa rozjížďky, včetně zeměpisných poloh jednotlivých kontrolních bodů a pomocných cílů, bude zveřejněna vyhláškou hlavního rozhodčího nebo vyhláškou hlavního rozhodčího radiostanicí v souladu s pravidlem 3 těchto plachetních směrnic.

10.Znamení závodu

Oddíl 3 Znamení závodu ZPJ se ruší, všechna znamení budou dávána způsobem popsaným v těchto plachetních směrnicích.

11.Znamení závodu  a znamení dávané na břehu

11.1.

Za znamení dávaná na břehu budou považována znamení vztyčovaná v marinách nebo v kotvištích, a to na lodi „ROZHODČÍ“, když tato loď bude uvázána.

11.2.

Vlajka AP vztyčená na břehu se dvěmi zvukovými znameními znamená odklad rozjížďky na neurčito. Start rozjížďky nebude dříve než 60 minut po stažení vlajky AP s jedním zvukovým signálem.

11.3.Znamení závodu

Znamenívlajkapočet zvuk. signálů
Vyzývací znamenívlajka „5“ modrástartovni_vlajka_51
Přípravné znamení 4 minutyvlajka „4“ červenástartovni_vlajka_41
Přípravné znamení 1 minutavlajka „1“ oranžovástartovni_vlajka_11
Startovní znamenívlajka „0“ zelenástartovni_vlajka_01
Individuální odvolání loděvlajka „X“75px-Xray_flag.svg1
Odložení startu
Zrušení odložení startu
vlajka „AP“
vlajka „AP“ dolů
Code_and_Answer2
1
Přerušení (zrušení) rozjížďkyvlajka „N“75px-November_flag.svg3
Všeobecné odvolánívlajka „1. opakovač“Substitute1st2
Zkrácenívlajka „S“75px-Sierra_flag.svg2
Nová vyhláška ZKvlajka „L“75px-Lima_flag.svg1
Použití záchranných prostředkůvlajka „Y“75px-Yenkee_flag.svg1
Zákaz použití genakerůvlajka „Z“75px-Zulu_flag.svg1

12.Start

12.1.

Plachetnice všech lodních tříd budou startovat společně.

12.2.

Rozjížďky budou startovány následovně:

znamenívlajkapočet zvuk. signálůminut před start. znamením
Vyzývacívztyčení „5“ modrástartovni_vlajka_515
Přípravnévztyčení „4“ červená
spuštění „5“ modrá
startovni_vlajka_414
Jedna minutavztyčení „1“ oranžová
spuštění „4“ červená
startovni_vlajka_111
Startovnívztyčení „0“ zelená
spuštění „1“ oranžová
startovni_vlajka_010
1min po startuspuštění „0“ zelenástartovni_vlajka_00+1

12.3.

Rozhodčí může startovní intervaly hlásit radiostanicí a to následovně:

znameníodvysílaný signálminut před start. znamením
Vyzývací„5 minut do startu“5
Přípravné„4 minuty do startu“4
Jedna minuta„1 minuta do startu“1
„30 sekund do startu“
„20 sekund do startu“
„10 sekund do startu“
„5, 4, 3, 2, 1“
Startovní„START“0

12.4.

Startovní čára bude mezi stěžněm na lodi „ROZHODČÍ“, která řídí startovní proceduru a startovní značkou.

12.5.

Loď startující později než 20 minut po startovním znamení bude hodnocena DNS. Toto je změna pravidla A4.1 ZPJ

12.6.

Individuální odvolání bude provedeno jedním zvukovým signálem a vyhlášením čísla lodě, která odstartovala předčasně, do radiostanice. Loď, která je označena se musí vrátit pod startovní čáru a znovu projet startem. Závodní komise tuto loď o jejím úspěšném návratu pod startovní čáru informuje radiostanicí. To je změna pravidla 29.1 ZPJ.

12.7.

Všeobecné odvolání bude provedeno dvěmi po sobě jdoucími zvukovými signály a také radiostanicí a to signálem „VŠEOBECNÉ ODVOLÁNÍ“. Další start bude následovat nejdříve 10 minut po startu předchozím. To je změna pravidla 29.2 ZPJ.

13.Cíl

13.1.

Cílová čára bude mezi stěžněm na plavidle závodní komise a cílovou značkou resp. jiným oznámeným pevným bodem.

13.2.

Loď při dokončení musí zabezpečit čitelnost startovního čísla, případně se identifikovat jiným způsobem.

13.3.

Závodní komise při definici dráhy v souladu s pravidlem 8 těchto plachetních směrnic může stanovit pomocné cíle.

14.Tresty

14.1.

Pravidlo 44.1 ZPJ se mění tak, že Dvouotáčkový trest se nahrazuje Jednootáčkovým trestem (zahrnuje jeden obrat a jedno přehození).

14.2.

Loď nemůže přijmout bodový trest podle pravidla 44.3 ZPJ.

14.3.

Loď, která přijala trest nebo vzdala podle pravidla 44.1 ZPJ musí bezprostředně tuto skutečnost ohlásit závodní komisi radiostanicí. Porušení tohoto pravidla nemůže být předmětem protestu jiné lodě.

15.Časový limit

15.1.

Závodní komise může pro rozjížďku stanovit traťový limit. Traťovým limitem se myslí časový limit k dokončení první lodě.

15.2.

Závodní Časový limit k dokončení druhou a dalšími loděmi je stanoven na 90 minut po projetí první lodě dané kategorie cílem.

15.3.

Lodě, které nedokončí v závodním časovém limitu, budou hodnoceny DNF, nebo pokud ZK shledá pořadí lodí jednoznačným, mohou být lodě, které nedokončí v časovém limitu, hodnoceny podle jejich aktuálního pořadí na trati. Toto je změna pravidla 35 a A4.2 ZPJ.

16.Zkrácení

16.1.

Po startovním znamení může ZK zkrátit dráhu v souladu 32.2 ZPJ 

16.2.

Navíc po startovním znamení může ZK zkrátit dráhu tak, že definuje dříve stanovený pomocný cíl jako cíl konečný. Lodě v tomto případě plují dráhu definovanou podle pravidla 9 PS pouze do pozice posledního pomocného cíle, kterým alespoň jedna loď projela v traťovém limitu, pokud yl stanoven. Pro hodnocení rozjížďky budou použity průjezdy tímto pomocným cílem. O této skutečnosti bude závodní komise informovat závodníky radiovým spojením. Toto je změna pravidla 32 ZPJ.

17.Protesty

17.1.

Pravidlo 61.1(a) ZPJ je upraveno tak, že není vyžadováno vyvěšení červené vlajky, avšak je navíc vyžadováno informovat radiostanicí nebo jiným způsobem (např. SMS) protestovaného a ZK při první vhodné příležitosti.

17.2.

Pro podání protestu nebo žádosti o nápravu je stanoven časový limit 60 minut po ukotvení lodi „ROZHODČÍ“ v maríně.

17.3.

Vyhlášky pro informování závodníků o projednávání, ve kterých jsou stranami nebo jmenováni jako svědkové, budou vydány do 20 minut po ukončení protestního času. Projednání se bude konat na lodi „ROZHODČÍ“, pokud protestní komise nestanoví jinak.

17.4.

Protestní komise může uplatnit i jiný trest než diskvalifikaci. To doplňuje pravidlo 64.1 ZPJ.

18.Bodování

18.1.

Bude použit nízkobodový bodovací systém v souladu s pravidly Dodatku A ZPJ.

18.2.

 1. Budou-li odjety 3 nebo méně rozjížděk, nebude žádné bodové hodnocení rozjížďky z celkového bodového hodnocení vyškrtnuto.
 2. Bude-li odjeto 4-8 rozjížděk, bude jedno nejhorší bodové hodnocení rozjížďky z celkového bodového hodnocení vyškrtnuto.
 3. Bude-li odjeto 9 a více rozjížděk, budou dvě nejhůře bodově hodnocené rozjížďky z celkového bodového hodnocení vyškrtnuty.

19.Výstroj

19.1.

Pořadatel bude provádět veškeré rozumné kroky, aby zajistil maximální shodu lodí v jednotlivých kategoriích. Všechna tato nařízení a pokyny pořadatele, vydané za účelem snížení rozdílů v rychlostech a manévrovacích schopnostech lodi, nemohou být předmětem žádosti o nápravu.

19.2.

Loď a její výstroj nesmí být bez předchozího písemného souhlasu ZK nijak upravována, nahrazena nebo vynášena. Pohyblivé i pevné lanoví a kování může být použito a nastavováno pouze v rámci svého navrženého účelu. Za jakoukoliv škodu, která vznikla neodbornou manipulací s lodí nebo její výstroji, je výhradně odpovědný nájemce. Je zakázáno provádět jakékoliv nevratné úpravy na lodi nebo její výstroji, loď a její výstroj musí být při vrácení předávána v původním stavu.

19.3.

Doplnění výstroje zařízením sloužícím pro navigaci, příjem meteorologických zpráv nebo zvýšení osobní bezpečnosti není omezeno.

19.4.

Nádrže na naftu nesmí být vyčerpávány.

19.5.

Pokud je nařízeno ZK, posádka lodi musí umožnit kontrolní prohlídku lodě a její výstroje.

20.Bezpečnostní předpisy

20.1.

Loď, která závodí, může používat motor k dobíjení baterií za předpokladu, že neporuší ustanovení pravidla 42 ZPJ a nahlásí toto konání pomocí radiostanice nebo jiným způsobem závodní komisi. Součástí hlášení musí být uvedení polohy a času při nastartování a vypnutí motoru.

20.2.Radiové spojení

  • závodícím lodím se nařizuje používat radiostanice umístěné na lodích výhradně pro relace se ZK nebo v případě nouze
  • zpráva pro ZK se považuje za doručenou (ohlášenou) jen v případě, že ZK potvrdí příjem této zprávy
  • všechny relace se ZK budou probíhat na vyhrazené frekvenci, kterou určí ZK
  • závodící loď je odpovědná za trvalé monitorování vyhrazené frekvence a za přípravu a poskytnutí pravdivých informací požadovaných ZK
  • závodící lodě mají povinnost, v rámci svých možností, předávat rádiové zprávy ostatním lodím, které neodpovídají ZK na zprávy radiostanicí
  • všechny relace se řídí komunikačním řádem
  • během časování startu závodní lodě omezí vstup na kanál pouze na případ nouze
  • závodní lodě se hlásí kódem „LOĎ“ a svým startovním číslem, závodní komise se hlásí kódem „ROZHODČÍ“

20.3.

Posádka, která projela cílem nebo cílem pomocným je povinna toto neprodleně ohlásit závodní komisi radiostanicí. Hlášení obsahuje číslo lodě a číslo kontrolního bodu, který posádka obeplula.

20.4.

Lanová zábradlí musí být napnuta a vyvažující posádka musí splňovat požadavky pravidla 49.2 ZPJ.

20.5.

ZK může signalizovat vyvěšením vlajky „Y“ nařízení povinnosti použití osobních záchranných prostředků kdykoli od vyplutí do přistání. Pokud posádka toto nařízení prokazatelně poruší, může být vyloučena z rozjížďky nebo i z celého závodu i bez projednání protestní komisí. O signalizaci vlajkou “Y” bude ZK informovat radiostanicí. To je změna ZPJ 40 a 63.1.

20.6.

ZK může signalizovat vyvěšením vlajky „Z“ zákaz použití spinakerů a genakerů. Zákaz je platný od vyvěšení vlajky “Z” do jejího stažení. Pokud posádka toto nařízení prokazatelně poruší, může být vyloučena z rozjížďky nebo i z celého závodu i bez projednání protestní komisí. O signalizaci vlajkou “Z” bude ZK informovat radiostanicí. To je změna ZPJ 63.1.

21. Ostatní ustanovení

21.1.

Změnu závodníků v posádce je loď povinna oznámit ZK nejpozději před vyzývacím znamením rozjížďky.

V Brně, 13.4. 2019

Lukáš Vodáček
Hlavní rozhodčí


Můžete si stáhnout: